Obchodní podmínky

 • I. Základní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

   

  eShopia Global s.r.o.

  IČ: 07964731

  DIČ: CZ07964731

  se sídlem: Jablunkovská 851/40, 737 01 Český Těšín

  zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 77870, vložka C

  email: kurzy@matikaonline.cz

  web: www.matikaonline.cz (dále jen „Prodávající“)  

  2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.matikaonline.cz (dále je „internetový obchod“).

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

  4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

  II. Informace o službách a cenách

  1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně konkrétních služeb. 

  3. Případné slevy z kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

  2. Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

  3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu nebo kombinace služeb a způsob platby.

  4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Závazně objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

  5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

  6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

  7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

  8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

  IV. Zákaznický účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě v souvislosti s objednávkou služeb může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání dalších služeb. Nákup služeb bez registrace není možný.

  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem ve formátu emailové adresy. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  V. Platební podmínky a poskytnutí služby

  1. Cenu služby a případné náklady spojené s poskytnutím služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2001596757/2010 vedený u Fio banky, a.s.,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
  • bezhotovostně platební kartou.

  2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

  4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

  5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před poskytnutím služby není zálohou.

  6. Služba je kupujícímu poskytnuta elektronicky, formou zpřístupnění placené sekce elektronického obchodu www.matikaonline.cz. Přístupové údaje a postup odemknutí obsahu jsou kupujícímu poskytnuty na emailovou adresu poskytnutou prodávajícímu během objednávky.

  7. Prodávající vystaví kupujícímu zjednodušený daňový doklad. Daňový doklad je kupujícímu dodán elektronicky na emailovou adresu, se kterou byla provedena objednávka.

  8. Kupující nabývá zaplacením kupní ceny právo využívat konkrétní zaplacenou službu (dodání online digitálního obsahu) formou nepřenosné uživatelské licence k danému obsahu.

  VI. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu a dokončil nákup některé z placených služeb, nemá právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

  2. O nemožnosti odstoupení od kupní smlouvy, resp. pozbytí práva na odstoupení od smlouvy při dodání online digitálního obsahu, tj. bez hmotného nosiče, byl spotřebitel při uzavření smlouvy upozorněn.

  VII. Práva z vadného plnění

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že poskytovaná služba obsahem, rozsahem a formou odpovídá popisu v elektronickém obchodě.

  2. V případě prokázaného nesouladu mezi inzerovanými vlastnostmi a skutečnými vlastnostmi digitálního obsahu je kupující oprávněn prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.

  3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, je-li zaplacený digitální obsah dlouhodobě nepřístupný a překážky způsobující nedostupnost digitálního obsahu nejsou na straně kupujícího. Právo na odstoupení od smlouvy automaticky nevzniká při krátkých časových úsecích, jejichž trvání nepřekračuje řádově jednotky hodin. Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká ani v případech, kdy je nedostupnost obsahu způsobena běžnými důvody, jako jsou například:

  • aktualizace a údržba úložiště digitálního obsahu,
  • probíhající úpravy digitálního obsahu (update),
  • technický výpadek energií, síťového připojení,
  • v důsledku působení přírodních živlů, kalamit a podobných jevů.

  3.1 Prodávající se zavazuje při plánovaných odstávkách a takto vzniklných omezeních dostupnosti digitálního obsahu oznamovat budoucí nedostupnost obsahu nejméně 48 hodin předem. Oznámení bude zobrazovat v elektronickém obchodě, v objednávkovém formuláři a rozesílat e-mailovou zprávu uživatelům, kteří jsou přihlášení k odběru takových zpráv a udělili souhlas s touto komunikací.

  3.2 Právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy nevzniká v důsledku nedostupnosti digitálního obsahu, která je způsobena technickými překážkami na straně Kupujícího. Zejména, nikoliv však výlučně, se za takovou překážku považuje nestabilní nebo nekvalitní internetová přípojka, chybějící nebo nevyhovující zobrazovací nebo zvukové zařízení.

  3.3 Právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy nevzniká při nedoručitelnosti nebo nedostupnosti e-mailové schránky, uvedené Kupujícím při objednávání služeb a digitálního obsahu.

  4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dané službě, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

  6. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

  7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  VIII. Doručování

  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

  IX. Mimosoudní řešení sporů

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  X. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.2.2021.